History Events - Contact Us - Location - Photos - About Llandybïe - Links - Image result for facebook symbolacebook

 

Constitution / Cyfansoddiad May 2016/Mai 2016

 

(1) Name of the Association

The name of the Association shall be  Llandybie Twinning Association.”

(1) Enw'r Gymdeithas

Enw'r Gymdeithas fydd   "Cymdeithas Efeillio Llandybie."

(2) Aims of the Association

To promote and foster friendship and understanding between the people of Llandybie and district and those of Plonéur-Lanvern and district in Brittany and those of other towns with which the Association may latterly foster links.

To encourage visits by individuals and groups to and from linked towns, particularly by children and young people, and the development of personal contact, and by so doing to broaden the mutual understanding of the cultural, recreational, educational and commercial activities of the linked town.

The Association shall organise such fund-raising activities that will foster the aims of the Association.

      (2) Amcanion y Gymdeithas.

Hyrwyddo a meithrin cyfeillgarwch a dealltwriaeth pobl Llandybie a'r cyffiniau a phobl Plonéour Lanvern a'r cyffiniau yn Llydaw a rhai trefi eraill y gall y Gymdeithas feithrin cysylltiadau â hwy maes o law.

Annog ymweliadau gan unigolion a grwpiau i'r trefi cysylltiedig ac oddi yno, yn enwedig gan blant a phobl ifani a datplygu, cysylltiadau personal, a thrwy ehangu’r ddealltwriaeth rhyngddynt o weithgareddau diwylliannoi adloniannol, addysgol a masnachol y trefi a gysylltwyd.

Trefnu gweithgareddau codi arian i hyrwyddo amcanion y Gymdeithas..

(3) Membership

Membership shall be open to all persons in sympathy with the aims of the Association.

An annual membership subscription fee, the amount to be agreed at each Annual General Meeting, will be levied on each member.

All individual members over the age of 18 years will be asked to register with the Association to enable communications within the group and to pay membership fees promptly.

(3) Aelodaeth

Bydd aelodaeth yn agored i bob un sydd mewn cydymdeimlad ag amcanion y Gymdeithas.

Penodir tâl aelodaeth blynyddol yn y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol.

Gofynnir i bob aelod dros 18 i gofrestri gyda'r Gymdeithas i alluogi cysylltiadau o fewn y grŵp. Gofynnir am dâl aelodaeth prydlon.

 

(4) The Association Officers

The affairs of the Association shall be conducted by the elected Officers of the Association.

The Association Officers (who must be at least 18 years old)  will be elected to office by the Association Members who should broadly represent the organisations, clubs and individuals of Llandybie.

All Association Officers shall comply with the ‘Officers Roles and Responsibilities’ of the Twinning Association.

The Chair of Llandybie Community Council will become the Honorary President of the Twinning Association in a non-voting/ ex-officio capacity.

Association Officers will be elected for a period of up to one year, but may be re-elected at the Association’s Annual General Meeting.

The Association Officers shall have the powers to set up sub-committees. However, these sub-committees shall not have plenary powers unless granted by the Association Officers for a specific purpose.

(4)  Swyddogion y Gymdeithas.

Swyddogion y Gymdeithas fydd yn gweinyddu busnes y Gymdeithas.

Penodir Swyddogion y Gymdeithas gan yr aelodau (rhaid iddynt  fod o leiaf yn 18)  yn y Cyfarfod Blynyddol. Gofynnir iddynt fod yn  drawsdoriad o gymdeithasau, clwbiau ac unigolion Llandybie.

Rhaid i bob swyddog ufuddhau i rôl ac amcanion y Gymdeithas Effeillio.

Cadeirydd Cyngor Cymuned Llandybie fydd Llywydd Anrhydeddus y Gymdeithas.- heb bleidlais / ex officio.

Etholir Swyddogion y Gymdeithas am ystod o un flwyddyn, ond gellir eu hail benodi yn y Cyfarfod Blynyddol nesaf.

Rhoddir awdurod i'r swyddogion i sefydlu isbwyllgorau. Serch hynny ni fydd gan y rhain bŵer cyflawn heb ganiatâd y Swyddogion.

(5) Election of Association Officers

The Officers shall be elected at the Annual General Meeting of the Association for a term of one year.

All posts will be eligible for election. Existing post-holders will automatically keep their posts in the event of no nominations for that position being received, provided they are willing to serve.

Nominations for each position of the Association Officers should be received by the Secretary of the Association at least 14 days prior to the Association Annual General Meeting.

Proposed and seconded nominations will only be accepted by the Secretary if the consent of the nominee has been obtained.

(5)  Etholiad Swyddogion y Gymdeithas.

Etholir y swyddogion am gyfnod o flwyddyn.

Cynhelir etholiad am bob swydd. Os nad oes enwebydd gofynnir i’r perchennog presennol aros yn ei swydd os yn fodlon.

Anfonir enwebion i’r ysgrifennydd o leiaf 14 niwrnod cyn yr etholiad.

Rhaid cael cynigydd ac eilydd, a cytundeb yr hyn a ddewysir, cyn ei dderbynnir gan yr ysgrifennydd.

 

(6) Officers of the Association

The Association Members shall appoint the following Officers at the Annual General Meeting to serve for a period of one year, but may be re-elected at subsequent Annual General Meetings.

Chair                   

Vice Chair             

Secretary

Treasurer

Publicity Officer

(6)  Swyddogion y Gymdeithas.

Etholir y Swyddogion canlynol am flwyddyn i ddechrau ond gellir eu hail ethol yn y Cyfarfodydd Blynyddol dilynol.

Cadeirydd

Is-Gadeirydd.

Ysgrifennydd.

Trysorydd.

Swyddog Cyhoeddusrwydd.

(7) Ex-officio members

The Chair, Vice Chair, Secretary and Treasurer shall be ex-officio members of all sub-committees.

(7)  Aelodau Ex-Officio.

Bydd y Cadeirydd, Is-Gadeirydd, Ysgrifennydd a’r Trysorydd yn aelodau o bob is-bwyllgor yn rhinwedd eu swyddi.

 

(8) Meetings

The Association Officers shall call an Annual General Meeting within 3 months of each financial year end.

Special General Meetings may also be convened on the written application of at least ten members of the Association.

At least 21 days notice shall be given in public places in Llandybie of the Annual General Meeting and any Special General Meeting.

Notices of motion for the Annual General Meeting or Special General Meeting, giving the details of the proposer and seconder, shall be received by the Secretary at least 14 days before the date of the meeting.  Notices of motion shall only be submitted by members of the Association.

(8)  Cyfarfodydd.

Bydd Swyddogion y Gymdeithas yn galw Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol o fewn dri mis i ddiwedd y flwyddyn ariannol bob blwyddyn.

Gellir galw yn ogystal Cyfarfod Cyffredinol Arbennig os ceir cais ysgrifenedig gan o leiaf deg aelod o’r Gymdeithas.

Rhoddir o leiaf 21 diwrnod o rhybudd mewn mannau cyhoeddus yn Llandybie ynglŷn  a Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ac unrhyw  Gyfarfod Cyffredinol arall.

Dylid derbyn rhybuddion ynglŷn â chynnig ar gyfr Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol  neu Cyfarfod Cyffredinol Arbennig gan rhoi manylion am y cynigydd a’r eilydd o leiaf 14 diwrnod cyn y cyfarfod. Aelodau o’r Gymdeithas yn unig all gyflwyno rhybudd o gynnig.

(9) Chair

The Chair shall preside at all meetings of the Association.  If the Chair is absent then the Vice Chair shall preside.  If both the Chair and Vice Chair are absent from the meeting then another Association Officer shall preside and will be selected by the members of the Association present.

(9) Cadeirydd

Y Cadeirydd fydd yn llywyddu ym mhob un o gyfarfodydd y Gymdeithas a'r Pwyllgor Rheoli. Os yw'r Cadeirydd yn absennol, yna yr Is-Gadeirydd fydd yn llywyddu. Os yw'r Cadeirydd a'r Is-Gadeinydd yn absennol, bydd aelod o'r Pwyllgor Rheholi, a ddewisir gan aelodau'r Gymdeithas yn llywyddu.

(10)  Quorum

The quorum for the Annual General Meeting or any Special General Meetings shall be 15 (fifteen) .

The quorum for general meetings shall be 8 (eight) .

If during any meeting of the Association, after counting the numbers of members present, the Chair declares that there is not a quorum present the meeting shall stand adjourned.

The consideration of any business not transacted at the meeting shall be adjourned to a time fixed by the Chair at the time the meeting is adjourned.

(10)  Cworwm.

Y Cworwm ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol neu Cyfarfod Cyffredinol Arbennig fydd 15.

Y cworwm ar gyfer cyfarfodydd eraill fydd 8.

Os bydd y Cadeirwydd yn datgan nad oes cworwm  yn bresennol mewn unrhyw gyfarfod o'r Gymdeithas neu'r Pwyllgor Rheoli wedi iddo rhifo  nifer yr aelodau a fydd yn bresennol caiff y cyfarfod ei ohirio.

Caiff ystyriaeth o unrhyw fusnes na thrafodwyd yn y cyfarfod ei ohirio i amser a benodir gan y Cadeirydd.

 

(11)  Voting at the Annual General Meeting and Special General Meeting

Each individual member shall be entitled to one vote.

The Chair shall decide on the method of voting and have the casting vote in the event of an equal vote.

Whilst the Chair may agree to a postal or email vote in exceptional circumstances, only members present at the meeting may vote.

(11)  Pleidleisio yn y Cyfarfod Blynyddol neu Gyfarfod Arbennig.

Bydd gan bob aelod unigol hawl i un bleidlais.

Penderfynnir gan y Cadeirydd y modd i bleidleisio a bydd ganddo hefyd bleidlais fwrw.

Mewn amgylchiadau eithriadol gall y cadeirydd fodloni ar bleidlais bost neu e-bost. Heblaw hynny dim ond aelodau sy’n bresennol gall bleidleisio.

(12)  Finance

The Association’s financial year shall run from the 1st April in each year to 31st March of the following year.

The income and property of the Association shall be applied solely towards the carrying out of the objectives of the Association along with occasional donations to charitable organisations at the discretion of the Association.

An audited statement of accounts and balance sheet shall be presented at each Annual General Meeting

All cheques shall be signed by not less than two mandated officers of the Association, one of whom shall be the Treasurer.

Auditors not exceeding two in number shall be appointed at each Annual General Meeting and shall not be Association members

(12) Cyllid

Bydd blwyddyn ariannol y Gymdeithas yn rhedeg o’r laf o Ebrill ym mhob blwyddyn tan yr31ain  o Fawrth yn y flwyddyn ganlynol.

Caiff incwm ac eiddo’r Gymdeithas eu defnyddio at weithredu amcanion y Gymdeithas, fel y mynegir hwy yn y gyfansoddiad hwn, yn unig, heb-law ambell gyfraniad tuag at elusenau ar benderfyniad y Gymdeithas

Cyflwynir datganiad o gyfrifon archwiliedig a mantolen  ym mhob Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol.

Byth pob siec yn cael ei lofnodi gan nid llai na dau swyddog or Gymdeithas, y naill yn drysoorydd.

Penodir heb fod yn fwy na dau o archwilwyr ym  mhob Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol ac ni fyddant yn aelodau o’r swyddogion.

(13) Amendments to the Constitution.

Amendments to the constitution shall only be made at the Annual General Meeting or at a Special General Meeting.  Notice of the proposed amendment shall be given to the Secretary at least 21 days before the meeting and details of the amendment shall be given in a notice convening the meeting.  Such amendments shall only be carried if more than two thirds of the voting members present vote in its favour.

(13)  Newidiadau i’r Cyfansoddiad.

Ni wneir newidiadau i’r cyfansoddiad ond mewn Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol neu mewn Cyfarfod Cyffredinol Arbennig. Dylid rhoi rhybudd ynglŷn a’r newid y bwriedir ei wneud i’r Ysgriennydd o leiaf 21 diwrnod cyn y cyfarfod a bydd manylion am y newid yn cael eu rhoi yn y rhybudd sy’n galw’r cyfarfod. Ni chaiff y cyfryw newid ei dderbyn oni fydd dros ddwy ran o dair o’r  aelodau a fydd yn bresennol ac yn pleidleisio yn y cyfarfod yn pleidleisio drosto.

(14) Dissolution of the Association

In the event of the dissolution of the Association, and after all costs of the Association have been cleared, any surplus funds shall be transferred to such charity or charities as the Association in its absolute discretion shall decide.

(14) Diddymu’r Gymdeithas.

Os caiff y Gymdeithas ei diddymu, bydd unrhyw arian sy’n weddill yn cael ei drosglwyddo i’r cyfryw elusen neu elusennau ag y barno’r Gymdeithas yn ddoeth yn ddiamod.

 

 

 

 

Updated by / Cyfnewidiwyd gan.                      Translated by / Cyfieithwyd Gan.

Rodger Huchinson / Helen Cole.                                   Lynda Thomas.

 

 

10.logoflags.gif

 

CLICK To RETURN